4 / 04 – 20h.

11 / 04 – 18h.

11 / 04 – 20h.

12 / 04 – 16h.

13 / 04 – 16h.

13 / 04 – 18h.

14 / 04 – 13h.

16 / 04 – 20h.

17 / 04 – 20h.

19 / 04 – 20h.

20 / 04 – 10-13h.

20 / 04 – 10-13h.

20 / 04 – 20h.

21 / 04 – 10-13h.

21 / 04 – 10-13h.

21 / 04 – 20h.

23 / 04 – 20h.

Македонски народен театар, Скопје
"Орландина" - Плесни театар Љубљана, Словенија
"D.O.L" - Скопје танцов театар
Свечено отворање, доделување на наградата МЕНАДА

Macedonian National Theater, Skopje
"Orlandina" - Dance Theater Ljubljana, Slovenia
"D.O.L" - Skopje Dance Theater
Official opening & Award MENADА

Сцена ЗЕБРА
Танцуваме со Виталиа! - работилници за деца Македонија/Кина/Холандија

Stage ZEBRA
Dancing with Vitalia! - children's workshops Macedonia/China/Netherlands

Младински културен центар
"Егзистирање" - Скопје танцов театар

Youth Cultural Center
"Existence" - Skopje Dance Theater

Сцена ЗЕБРА
Танцуваме со Виталиа! - работилници за деца Македонија/Кина/Холандија

Stage ZEBRA
Dancing with Vitalia! - children's workshops Macedonia/China/Netherlands

Сцена ЗЕБРА
Танцуваме со Виталиа! - работилници за деца Македонија/Кина/Холандија

Stage ZEBRA
Dancing with Vitalia! - children's workshops Macedonia/China/Netherlands

Македонски народен театар, Скопје
"Zick Zack Puff" - Cie MAFALDA, Цирих, Швајцарија, (претстава за деца) "Танцуваме со Виталиа!" - претстава за деца

Macedonian National Theater, Skopje
"Zick Zack Puff" - Cie MAFALDA, Zurich, Swtzerland, (performance for children) "Dancing with Vitalia!" - performance for children

Дом на културата, Штип
Kid’s gala – Танцуваме со Виталиа! - Македонија/Холандија/Кина

House of Culture, Shtip
Kid’s gala – Dancing with Vitalia! - Macedonia/Netherlands/China

Народен театар Велес, Мала сцена
"Егзистирање" - Скопје танцов театар

National Theater Veles, Small stage
"Existence" - Skopje Dance Theater

Народен театар Велес
"D.O.L" - Скопје танцов театар, премиера

National Theater Veles
"D.O.L" - Skopje Dance Theater, premiere

Дом на културата, Штип
"Share" - Македонија/Литванија/Австрија - Линц

House of Culture, Shtip
"Share" - Macedonia/Lithuania/Austria - Linz

Сцена ЗЕБРА
"Танцуваме со Виталиа!" - работилници на "Share" програмата

Stage ZEBRA
"Dancing with Vitalia!" - workshops for the "Share" programme

Kино Култура
"Танцуваме со Виталиа!" - работилници на "Share" програмата

Kino Kultura
"Dancing with Vitalia!" - workshops for the "Share" programme

Дом на културата, Штип
"Share" - Австрија - Виена/Латвија/Унгарија

House of Culture, Shtip
"Share" - Austria - Vienna/Lithuania/Hungary

Сцена ЗЕБРА
"Танцуваме со Виталиа!" - работилници на "Share" програмата

Stage ZEBRA
"Dancing with Vitalia!" - workshops for the "Share" programme

Kино Култура
"Танцуваме со Виталиа!" - работилници на "Share" програмата

Kино Култура
"Dancing with Vitalia!" - workshops for the "Share" programme

Дом на културата Штип
"Share" - Словачка/Чешка/Полска

Дом на културата Штип
"Share" - Slovakia/Czech Republic/Poland

Mакедонски народен театар, Скопје
"Silence, on tourne!" - Cie Pockemon, Франција
Свечено затворање

Macedonian National Theater, Skopje
"Silence, on tourne!" - Cie Pockemon, France
Closing ceremony

Билетите се продаваат на билетарниците на местата на настаните:

МНТ - 02 3230 304
Театар Велес (на билетарницата на театарот)

Tickets can be purchased at the box offices of the event venues:

MNT - 02 3230 304
National Theater Veles (at the theater's box office)

 

ПРОГРАМА ТАНЦ ФЕСТ 2018

PROGRAMME DANCE FEST 2018

Dance Fest Skopje Macedonia, Risima Risimkin